Bất động sản

Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Vạn Ninh

Được tài trợ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện Vạn Ninh.

Cụ thể, diện tích các loại đất phân bổ trong năm khoảng 56.207ha, trong đó đất nông nghiệp hơn 45.673ha, đất phi nông nghiệp hơn 5.074ha, đất chưa sử dụng khoảng 5.460ha; kế hoạch thu hồi các loại đất trong năm hơn 303ha, trong đó đất nông nghiệp gần 286ha và đất phi nông nghiệp hơn 17ha; kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất trong năm là 429,65ha, trong đó đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp 429,56ha, còn lại là diện tích đất phi nông nghiệp không phải là đất ở chuyển sang đất ở; kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng trong năm gần 12,48ha đất phi nông nghiệp.

UBND tỉnh giao UBND huyện Vạn Ninh công bố công khai kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai; thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt; tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện kế hoạch sử dụng đất…

Tác giả
Đồng Xuân
Nguồn
Báo Khánh Hòa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bài viết liên quan

Back to top button